Kundebetingelser

Følgende regler er pr. 1. Maj 2003 gældende for brug af abonnement hos EnableIT:

Generelt

 

Særlige betingelser vedr. køb af domæne

 

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

 

Særligt for Design og programmering


Generelt

1.1 Abonnement:

Det forudsættes at kunden er myndig for at tegne abonnement hos EnableIT. Abonnementer forud faktureres pr. kvartal og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnements periode, hvorefter EnableIT fremsender en bekræftelse. Abonnementer betales forud, og EnableIT har ret til at lukke kundens hjemmeside, såfremt abonnementet ikke er betalt til tiden, indtil indbetalingen er registreret. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 3 måneder frem, og forlænges derefter automatisk hver 3. måned til en ny abonnementperiode. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Ønsker EnableIT at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftelig varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan EnableIT uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra EnableIT fremsendes og effektueres. Ønsker EnableIT at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter, overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af EnableIT's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. EnableIT er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Abonnementer kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel, uden ekstra gebyr.

1.2 Diskplads & Trafik:

Hensigten med EnableIT's webhotel, er ikke at fungere som en ekstern harddisk, for lagring af data filer som zip, mp3, jpg og lign., men som en fremvisnings/butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. EnableIT tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på EnableIT's webservere. Hos EnableIT er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra EnableIT's webhotel. Det forudsættes at regler om diskplads og trafik overholdes.

1.3 Ansvar:

Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på EnableIT's servere lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. EnableIT fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos EnableIT. Særlige betingelser vedr. køb af domæne

2.1 Domæneregistrering:

Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved betaling med kreditkort vil domænet blive bestilt hurtigst muligt hos DK-hostmaster, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod GratisDNS's navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke EnableIT allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende hvis EnableIT har foretaget fejlen, der vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

2.2 Årligt gebyr:

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift, der opkræves af EnableIT, første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til EnableIT. Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.3 Reg. - .com .net .org .biz .info .nu

EnableIT registrer følgende ikke danske domæner: .com .net .org .biz .info .nu. Registreringsregler for disse domæner svarer til gældende int. regler ifølge ICANN, samt underliggende registreringsinstanser. Årligt opretholdelsesgebyr betales normalt igennem EnableIT. Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

Enhver anvendelse af EnableIT's Shopsystem eller EnableIT's Betalingsmodul sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved tegning af abonnementsaftale med EnableIT. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på EnableIT´s hjemmeside.

3.1 Ansvar & Drift:

EnableIT er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om EnableIT har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om EnableIT kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. EnableIT er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om EnableIT er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af EnableIT's funktioner. EnableIT tilstræber at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. EnableIT er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

3.2 Vedr. kortbetaling:

EnableIT's Betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet. Systemet er certificeret af PBS og drives på EnableIT's eller EnableIT's partneres Gateway Server som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav PBS stiller til drift af betalingswebhoteller. (se eventuelt PBS's hjemmeside: http://www.betaling.dk). Det forudsættes at abonnenten tegner en indløsningsaftale med PBS for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul og shopsystemet.

3.3 Særligt for ShopSystem:

Butiksindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i butikken. Butiksindehaveren er i enhver henseende ansvarlig for, at butikken overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter. Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde EnableIT for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod EnableIT som følge af brugerens forhold og driften af butikken.

3.4 Særligt for Betalingsmodul:

Betalingsmodulet understøtter transaktioner for følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard, betinget at betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med PBS om modtagelse af disse. Aftalen omfatter ikke drift af webhotel eller køb af domæner. Særligt for Design og programmering:

4.1 Design og programmering:

Alle webdesign og programmerings opgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. EnableIT kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden EnableIT´s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.